Trải qua dặm dài lịch những hoa văn trên mẫu nhà gỗ 5 gian đã vượt qua khỏi ý nghĩa về giá trị thẩm mỹ ban đầu. Trong mẫu hoa văn chạm khắc trên gỗ còn chứa đựng lớp nghĩa sâu xa về mặt văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, tư tưởng. Video